Neprihlásený užívateľ Prihlásiť

Obchodné podmienky

Zmluva o podmienkach predaja
(uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka)

Účelom tejto zmluvy je vymedzenie základných zásad vo vzájomných vzťahoch medzi stranami pri predaji tovaru.

I.
Predmet zmluvy

 1. Predmetom tejto zmluvy je dodávanie tovaru predávajúcim kupujúcemu: cukrovinky, konzervy, nealko nápoje a pod. Nakoľko sa jedná o dlhodobé a čiastkové plnenie, závislé od potreby trhu, konkrétny sortiment a množstvo upresní kupujúci objednávkou písomnou, alebo ústnou formou. úprava práv a povinností medzi predávajúcim a kupujúcim pri vzájomnom obchodovaní prostredníctvom kúpnych zmlúv. Predmetom týchto kúpnych zmlúv je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu objednaný tovar čo do sortimentu a množstva na základe ponuky predávajúceho a záväzok kupujúceho zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu. Tovar, ktorý je predmetom ponuky predávajúceho zodpovedá ustanoveniam Potravinového kódexu. Všetok tovar má certifikát v zmysle platných predpisov.

II.
Dodávka tovaru

 1. Kupujúci si prevezme tovar v skladoch Libex a to podľa dopredu dohodnutého dodacieho miesta.
 2. Kupujúci je povinný zaistiť všetky podmienky na uskutočnenie riadnej, bezpečnej a včasného odberu tovaru podľa dohody s predávajúcim.

III.
Kúpna cena, platobné a fakturačné vzťahy

 1. Ceny tovaru sa odvodzujú od aktuálneho cenníka predávajúceho, platného vždy na určité obdobie stanovené predávajúcim, ďalej cenovú politiku rieši vzájomná dohoda na zľavách poskytnuté dodávateľom na konkrétnu objednávku.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, na nasledujúcom spôsobe úhrady kúpnej ceny:
  • tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri odbere tovaru
  • ak súhlasí predávajúci s predajom na faktúru platia nasledovné body a ; b ; c
   1. Tovar do uhradenia faktúry je majetkom Libex s.r.o.
   2. V prípade nesplnenia platobných podmienok do stanoveného termínu, Libex s.r.o. si vyhradzuje právo prevziať svoj tovar do výšky nezaplatenej kúpnej ceny
   3. V prípade zmarenia bodu b/ z dôvodu predaja tovaru, si vyhradzuje právo prevziať od kupujúceho podľa vlastného výberu rôzny tovar vo výške neuhradenej faktúry, čo budú obe zmluvné strany považovať za kompenzáciu vzájomných platieb.
 3. Pri predaji na faktúru predávajúcemu vzniká právo fakturovať predaný tovar dňom odoslania tovaru kupujúcemu (v prípade vlastného odberu dňom odovzdania), pričom lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní, a výška uverového limitu 500 €.
 4. V prípade, že kupujúci uhradí fakturovanú kúpnu cenu po lehote splatnosti faktúry, vzniká predávajúcemu právo účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

IV.
Obaly a prepravné pokyny

 1. Kupujúci je oprávnený vrátiť predávajúcemu vratné zálohovo fakturované obaly rovnakého druhu, čisté, mechanicky nepoškodené a v rovnakom množstve v lehote najneskôr do 3 mesiacov od ich prevzatia. Finančný rozdiel predávajúci vyúčtuje formou faktúry alebo dobropisu kupujúcemu.
 2. Prepravu tovaru hradí predávajúci ak sa dohodnú na dodávke tovaru odberateľovi, v zmysle platného cenníka a ním stanoveného minimálneho prepravného množstva.
 3. V prípade vlastného odvozu si prepravu hradí kupujúci.

V.
Všeobecné ustanovenia a podmienky

 1. Kupujúci je povinný predložiť predávajúcemu písomné doklady o oprávnení k obchodnej činnosti" IČO, DIČ, prípadnej plnej moci osoby poverenej uzatvárať zmluvy a prevziať tovar. Tieto doklady tvoria prílohu tejto zmluvy.
 2. Práva a povinnosti obidvoch zmluvných strán vyplývajúce z ich záväzného vzťahu sa riadia ustanoveniami Obch. zákonníka, pokiaľ nie je ustanovené v tejto zmluve inak.
 3. Zmena podmienok zmluvy je možná len písomným dodatkom po potvrdení obidvoma zmluvnými stranami.
 4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, s jej obsahom súhlasia, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle. Obidve zmluvné strany svoj súhlas s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve potvrdzujú svojimi podpismi.
 5. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pre každú stranu po jednom.
 6. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Túto zmluvu môže vypovedať každá zo zmluvných strán bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac. Táto zmluva rúší všetky predchádzajúce zmluvné dojednania.

Leták - Akcia